ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้ - เหมืองแร่ bitcoin ไม่มีพีซี

2551 ราคาของม นข นถ ง 1 800 ดอลลาร. เม อเปร ยบเท ยบก บปี,. ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้.

5 เร องน าร ้ สำหร บม อใหม่ ก อนค ดลงท น Bitcoin บ ทคอยน Bitcoin) 1 жовт. Singapore: ASIA ค าเง นด จ ต ลสก ลเง นบ ทคอยน Bitcoin) พ งทำสถ ต ส งส ดเป นประว ต การณ ในการซ อขายท ตลาดเอเช ยว นน ้ ทะยานข นมาส งส ดระหว างว นท ระด บ 11 773.

บ ทคอยน สก ลเง นใหม. โดย iFixit ก ได ม การเป ดขายช ดเปล ยนแบตเตอร สำหร บ iPhone ร นเก าอย าง iPhone 4s 5c และ 5s16. YLGว เคราะห ราคาทองคำ โดย วายแอลจ ฯ.

Thailand Bitcoin Exchange Due to the New Year bank holiday, non KBANK transfers will arrive on Janauary 3rd. ใช quot สก ล Swap quot; เพ อให้ ดอลลาร ซ มบ บเวแรก สก ลเง นเร มต น คล กท ่ ดอลลาร ซ มบ บเวแรก หร อ Bitcoins การแปลงระหว างสก ลเง นท และท กสก ลเง นอ น ๆ.


อนาคตของตลาดอ ตราแลกเปล ยน The Future of Forex: การนำทางภาพรวม. แนวค ดเร องฟองสบ น ย งตรงก บความค ดของ Mark Cuban มหาเศรษฐ น กลงท น เจ าของท มบาสเก ตบอล Dallas Mavericks แห ง NBA ท โพสต ข อความอย างต อเน องใน twitter ว าผมค ดว าม นอย ในภาวะฟองสบ ่. ต วแปลงสก ลเง น สก ลเง น บ ทคอยน์ และ สหดอลลาร สหร ฐอเมร กา น ปร บปร งล าส ดก บอ ตราแลกเปล ยนเม อว นท ่ 28 ธ นวาคม.

เง นด จ ท ลCryptocurrency) ค อ ส อกลางในการแลกเปล ยนแบบด จ ท ล แตกต างจากเง นท วไป ค อไม ม ร ฐบาลกำหนดค าข น แต อย ภายใต การด แลของระบบเน ตเว ร คคอมพ วเตอร์ ม ลค าของม นเป นไปตามกลไกอ ปสงค์ อ ปทาน. 2544 ราคาทองอย ท ่ 300 ดอลลาร ต อออนซ์ ช วงว กฤต การณ ในป พ. THB to BTC Trading.


ย งต องใช เวลากว า 50 ปี บวกก บการเก ดสงครามโลกด วย กว าท เง นดอลลาร จะก าวข นส บ ลล งก แทนท เง นปอนด์ ส วนหน งเป นเพราะการท จะเป นเง น reserve currency ของโลกน น ไม ใช เร องง าย. อ ตรา BTC USD ในป จจ บ นและชาร ตราคา. ใส จำนวนท จะแปลงในกล องทางด านซ ายของ บ ทคอยน.

15 годин тому หล งจากท ่ Apple ประกาศโปรแกรมลดราคาเปล ยนแบตเตอร ทาง iFixit ก ได ลดราคาช ดเปล ยนแบตเตอร ่ iPhone เหล อ 29 ดอลลาร์ เช นก น. บ ทคอยน Bitcoin) เป นเง นตราอ เล กทรอน กส Cryptocurrency) ท ม สก ลเง น BTC เป นหน วยเง นตรา เราสามารถนำเง นตราน มาใช จ ายได ในช ว ตประจำว นจร งๆ โดยอ ตราแลกเปล ยนของ BTC ย งม การเต บโตและผ นผวนแบบส ดๆ.

ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้. ตกลงมา 300 ดอลลาร์ หล งโดนจ น. ข ดบ ทคอยน : อาช พเสร มใหม่ หร อ กระแสช วคราว. โดชคอยน์ ว ก พ เด ย โดชคอยน แตกต างจากสก ลเง นด จ ตอลอ นอย างเช น Bitcoin ในเร องของการลดค าเง น โดชคอยน ไม ม การจำก ดของจำนวนโดชคอยน ท จะถ กสร างข นซ งทำให โดชคอยน เหม อนก บสก ลเง นอ นท ใช อย ในป จจ บ นท ไม ม การจำก ดจำนวนของธรบ ตรท จะถ กสร างข นมาเหม อนก น โดยประมาณการโดชคอยน จำนวนท งหมด 98 พ นล านเหร ยญจะถ กสร างข นมาภายในเด อนมกราคม ค. Van Petersen คาดการณ ว าเหร ยญคร ปโตท วไป ไม ใช แค บ ทคอยน์ จะม ส วนร วมถ ง 10% ของ ปร มาณการแลกเปล ยนเฉล ยรายว นAverage Daily Volume ADV) ของสก ลเง นเฟ ยตสก ลเง นท ไม ม ทองคำเป นต วหน นม ลค า) ในช วง 10 ป น ้ สำหร บม ลค า ADV ของค าเง นต างประเทศน น อ างอ งจาก Bank for International Settlements ม ม ลค าอย ท ่.

3 дні тому คำแนะนำ แนะนำต ดตามการเคล อนไหวของราคาอย างใกล ช ดโดยเน นการเก งกำไรในกรอบดอลลาร ต อออนซ์ หากราคาทองคำย งคงพยายามย นเหน อโซนแนวร บแรกได. อ ตราสก ลเง นของ bitcoin ในว นน ้ ethereum ราคาห นแคนาดา bitcoin ด กว า paypal ราคาในอนาคตของ bitcoin ว ก พ เด ยน ตยสาร bitcoin มหาว ทยาล ยฟร อ ลฟ าแห งเซาท แคโรไลนา. แปลง BitcoinsBTC) และ บาทไทยTHB) แลกเปล ยน.

Com อ ตราแลกเปล ยนเง นตราต างประเทศและแปลง: Bitcoin ดอลลาร ย โร ปอนด และสก ลเง นอ น ๆ ดอลลาร ในว นน ้ ค าเง นดอลลาร สหร ฐและอ ตราแลกเปล ยนสก ลเง นโลกอ น ๆ ปร บปร งในเวลาจร งแม ในขณะท ออฟไลน โดยไม ต องเช อมต ออ นเทอร เน ต) แลกเปล ยนเง นตราปร บปร งรวมท งกราฟ กทางประว ต ศาสตร ของค ณท ช นชอบของสก ลเง น การแปลงสก ลเง นระหว างว นท ่ 3. Color recognition ฟ เจอร ระบ ส ของว ตถ ต างๆ ช วยทำให การเล อกส เส อผ าในตอนเช าไม ใช เร องย งยากอ กต อไป; Currency recongnition รองร บการอ านค าธนบ ตรได ท งเง นดอลลาร สหร ฐ ดอลลาร แคนาดา ปอนด อ งกฤษ และย โร; Musical light detector ฟ เจอร แจ งเต อนแสงไฟในกล องด วยเส ยง. สก ลเง น บ ทคอยน์ และ ดอลลาร ซ มบ บเวแรก น ปร บปร งล าส ดก บอ ตราแลกเปล ยนเม อว นท ่ 17 ธ นวาคม. 77 ดอลลาร ต อออนซ์ โดยราคาทองคำได ร บแรงหน นจากแรงขายท กดด นให สก ลเง นดอลลาร อ อนค าลงหล ง Conference Board.

เม อไม นานมาน Bitcoin ได ถ กแฮกเกอร เข าไปขโมยจากเหม อง. ราคาตลาดUSD.

ในปี ม ลค าของบ ทคอย ต อเหร ยญ เร มต นท ่ 0. ในว นน ้ ท งหมดน น เราจ งต องอาศ ยคนกลางใหญ่ ๆ คนกลาง อย างเช น ธนาคาร ร ฐบาล บร ษ ทส อส งคมออนไลน ใหญ ๆ บร ษ ทเครด ตการ ดใหญ่ ๆ และอ น ๆ เพ อสร างความไว วางใจข น. ระบบถ กกำหนดให ม บ ทคอยน ในระบบ 21 ล าน BTC น นแปลว าทร พยากรอย างบ ทคอยน น นม จำก ด การใช้ Super.


9% ของธ รกรรมอ ตราแลกเปล ยนท งหมด. สก ลเง นด จ ท ลท มาแรงและโตว นโตค นอย าง Bitcoin หร อจะเป นแค ฟองสบ ท รอว นแตก แนวค ดน จะเป นไปได หร อไม. สภาพคล องและขนาดตลาด Thailand 18 жовт.


ย ว า แค เฉพาะ 7 ส ปดาห ท ผ านมา พบว า สก ลเง นด จ ตอล บ ทคอยน Bitcoin) สามารถทำให ม ค าส งข นเพ ม 2 เท า อ างอ งจาก BTC BTSP และได ทำสถ ต น วไฮส งส ดต งแต การกำเน ดของสก ลน ้ โดยพบว าในว นน 1 พ. ใช quot สก ล Swap quot; เพ อให้ สหดอลลาร สหร ฐอเมร กา สก ลเง นเร มต น คล กท ่ ดอลลาร สหร ฐอเมร กา หร อ Bitcoins การแปลงระหว างสก ลเง นท และท กสก ลเง นอ น ๆ.
Brand Inside 4 лип. ต วแปลงสก ลเง น เพ มความค ดเห นของค ณไปย งหน าน. ราคา Bitcoin พ งส งเป นประว ต การณ ใกล้ 8 400$ ตลาดม ความพร อมท จะก าวต อ. 2557 ม ม ลค าถ งหน งหม นล านดอลลาร ; ว นน ม ลค าของ bitcoin ประสบความสำเร จเก นกว าเป าหมายหลายพ นล าน.

การเพ มข นของเง นท นหม นเว ยน. 10 เหต ผลท ราคา Bitcoin จะส งข นถ ง 100 000$ Makkhawan Worabut. เง น 1 แสนในว นน น ค อเง น 80 พ นล านในว นน ้ ร จ กก บสก ลเง นด จ ท ล phuea khun 1 вер. 44 ดอลลาร์ ได เป นคร งแรกท บ ทสแตมป์ เอ กซเชนจ Bitstamp.
หร อ Ethereum คร บ เพราะเว บเทรดหล กของญ ป น ซ อม การซ อขายระด บ 35% ของโลก ด าน Cryptocurrency ได เอาสก ลเง น ETH เป นเหร ยญหล กในการโอน ถอนเง นคร บ. ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้. แม ว าประเทศจ นอาจจะไม มอง Bitcoin เป นสก ลเง นท ถ กกฎหมาย แต ด เหม อนว าพวกเขาจะม ม มมองท ช ดเจนในด านการนำเอาเทคโนโลย น ไปต อยอดสร างเป นเหร ยญของต วเอง โดยในการประช มท จ ดข นโดย International Telecommunication ในส ปดาห น ้ นาย Yao Qian หร อผ อำนวยการของสถาบ นการว จ ยสก ลเง นด จ ตอล Digital Currency.

ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้. Bitcoin ทำสถ ต ใหม่ ราคาต อดอลลาร ข นจ ดส งส ดในรอบปี.

เป นคร งแรกหล งจากปี ท ราคาบ ทคอยน ผ าน 500 ดอลลาร สหร ฐได เม อว นเสาร ท ผ านมา Laura Shin จาก Forbes เข ยนว า. การเต บโตของเง นด จ ท ล.

เม อช วงเช าว นน มี รายงานว ากระเป าเหร ยญของ Tether Treasury ถ กบ กร กระบบความปลอดภ ย ทำให ส ญเส ยเก อบเหร ยญไป 31 ล านดอลลาร์ ในแถลงการณ อย างเป นทางการท มพ ฒนา Tether ได ประกาศว า เม อวานน เราพบว าเง นท นถ กนำออกจากกระเป าสตางค์ Tether. เม อช วงปี Bitcoin ม ม ลค าเพ ยงแค่ 0.

Org และ metzdowd. Currencio ระบบแปลงสก ลเง นโลก สก ลเง นด จ ท ล. ร จ ก Bitcoin เง นออนไลน ท ม ค ากว าทองคำ Voice TV 2 бер.

Bitcoin” สก ลเง นโลกด จ ตอลสะเท อน. ข ดบ ทคอยน พารวย: Altcoin ค อ อะไร. บ ทคอยน Bitcoin) ค อ สก ลเง นในร ปแบบด จ ท ลท ต องใช ว ธ การเข ารห สCryptocurrency) ท ถ กสร างและเก บม ลค าไว ในโลกออนไลน.

กร งเทพธ รก จ 19 черв. ท ามกลางกระแสว เคราะห ว จารณ ว าน ค อสก ลเง นแห งอนาคตท กำล งเต บโต หร อฟองสบ ขนาดใหญ ท อ นตรายก นแน่. ฟองสบ ่ Bitcoin แตกหร อไม. 40 хвилин тому สำหร บรายละเอ ยดของใหม ท ถ กเพ มเข ามาม ด งน.


ม ลค า Bitcoin สก ลเง นด จ ท ลพ งข นเหน อ 2 400 ดอลลาร ส งส ดเป นประว ต การณ. เม อว นก อนผมได โพสเร อง ฟองสบ ่ Bitcoin แตกแล ว ในคอมเม นเก ดข อถกเถ ยงก นยกใหญ่ จ งเข าใจได ว าเร องน ล ก ซ บซ อน และม ผ ม ท เก ยวข องมากมาย ฝ ายท บอกว าฟองสบ แตกก จะเน นเร อง ความผ นผวนของค าเง นขนาดน ย งไม เหมาะนำมาเป นส อกลางการแลกเปล ยน น าจะเป นส งท ใช ในการเก งกำไรมากกว า. Bitcoin' ทำสถ ต ใหม่ ม ลค าทะยานเก อบ 1 หม นดอลลาร์ Sanook.


อ ตราสก ลเง นของ bitcoin ในว นน ้ ดาวน โหลด generator bitcoin ฟรี กระเป า. กราฟราคาป จจ บ นน นม ความคล ายค งก บสถานการณ ก อนหน าน ในช วงปี ซ งราคาน นส งถ งกว า 1 100 ดอลลาร ในเด อนธ นวาคม. แอพช วยผ ม ป ญหาการมองเห น Seeing AI ออกเวอร ช น 2. ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้.

3 ดอลลาร์ และเพ มข นส งถ ง 32 ดอลลาร์ ก อนจะปร บต วลงมาอย ท ่ 2 ดอลลาร์ จนถ งป จจ บ นกลางปี ราคาบ ทคอยน อย ท ประมาณ. ม ลค าของบ ทคอยน พ งข นส งส ดเป นสถ ต ทะลุ 7 000 เหร ยญดอลลาร สหร ฐฯ ต อเหร ยญ เม อช วงต นเด อนท ผ านมา ส งข นกว า 10 เท าจากช วงเด ยวก นเม อป ท แล ว ซ งคนไทยจำนวนไม น อยกำล งซ อขายและตามหาเหร ยญท จ บต องไม ได เหล าน. Buy Sell Bitcoin at BX. Info แผนภ ม ท น ยมมากท ส ดและสถ ต เก ยวก บเคร อข าย Bitcoin จำนวนการทำธ รกรรมต อว นราคาในตลาด, แผนภ ม ปร มาณ ฯลฯ.
จ นพร อมทดลองใช สก ลเง นด จ ท ลแห งชาต เป นประเทศแรกในโลก Techsauce 27 черв. Bitcoin ด เหม อนว าจะย งเต บโตข นเร อยๆ ซ งจะเห นได จากการเต บโตเก อบ 500% ในระยะเวลาเพ ยงป เด ยวและไม ม ท ท า ว าความน ยมในต ว Bitcoin จะลดน อยลงในเร วๆน ้ นอกจากน ย งด เหม อนว าจะด งด ดความสนใจภายนอกอ ตสาหกรรมสก ลเง นด จ ตอลร วมด วย โดยน กลงท นส วนใหญ ต างคาดหว งท จะข นรถด วนขบวนน ด วยก นท งน น. เม อ Bitcoin ม ม ลค าส งข น จ งไม แปลกท จะล อตาล อใจโจรโลกย ค Cyber. Bitcoin เม อเร ว ๆ น ้ ค อความต องการท เพ มข นสำหร บสก ลเง นด จ ท ลอ น ท ม การจำหน ายในร ปแบบการเสนอขาย Coin หร อ ICOs ภายใต้ ICOs blockchain.

จดหมายแห งอนาคต25) รวม 10 ไอเด ยเตร ยมส อนาคต ประชาชาติ 1 день тому ในว นน พ อว า เว ยดนาม เป นคล นล กใหม ท ม ศ กยภาพในการแข งข นด านการค าอ ตสาหกรรมด ท ส ดในเอเช ย ขณะท ประเทศอ น ๆ. Bitcoin สวรรค ของน กเก งกำไร หร อเหวของน กลงท น.
News 1 1 груд. เจาะล กบ ทคอยน ' สก ลเง นเพ อการค าออนไลน. อะไรค อส งท คาดและไม คาดหว งของอ ตราแลกเปล ยน bitcoin ในปี พ. Facebook Dec 4, ค าเง นบ ทคอยน Bitcoin) ร อนแรงส ดๆ ทะยานพ งสร างสถ ต เป นประว ต การณ ทะล กว า 11 700 ต อดอลลาร สหร ฐ.
Bitcoin ATH Bitfinex. ย) บ ทคอยน สามารถแตะ 7 066.

Dogecoin VS Bitcoin เป ดโปรแกรม ต อเน ต ร บเง นย โร Dogecoin VS Bitcoin Dogecoin ค ออะไร. หล กส ตร Digital Transformation with Bitcoin Blockchain เข าใจและสามารถนำประโยชน ของ Blockchain และ Bitcoin ไปประย กต ใช ในการวางแผนธ รก จ ร เท าท นนโยบาย และความเคล อนไหวทางเศรษฐก จ ท เก ยวข องก บ Bitcoin และ Crypto. ไม ว าอย างไร ว นน ท วโลกม บร ษ ทร บแลกเง นสก ลบ ตคอยน ให เป นเง นดอลลาร สหร ฐฯ หร อเง นย โร มากมายตามค าเง นท เก ดจากการคำนวณของซอฟต แวร์. ราคา Bitcoin ใน USD Currencio เคร องคำนวณ BTCBitcoin) เป น USDดอลลาร สหร ฐ) ออนไลน.
ในอด ตเวลาเราอยากได อะไร. ด วย MMM ค ณสามารถให ความช วยเหล อหน งจากสองทางเล อกน ้ สก ลเง นธรรมดา หร อ สก ลเง นด จ ทอล bitcoin เราแนะนำให ใช ทางเล อกท สองน นค อ bitcoin เป นทางเล อกท เร วกว า ปลอดภ ยกว า และให ผลกำไรมากกว า. ป จจ บ นม เง นด จ ท ลหลากหลายสก ลเง น ม ลค าตลาดรวมก นเท าก บแสนล านดอลลาร สหร ฐ โดยท ่ บ ตคอยน Bitcoin). 99 ดอลลาร ) ซ งไม ครอบคล มอย ในโปรแกรมการเปล ยนแบตเตอร ของ Apple ด วย.
Money 28 лист. อ กว นก อ กหน งพ นดอลลาร : Bitcoin แตะ 15 000 ดอลล าร สหร ฐ CRYPTO.

ใช quot สก ล Swap quot; เพ อให้ บาทไทย สก ลเง นเร มต น คล กท ่ บาทไทย หร อ Bitcoins การแปลงระหว างสก ลเง นท และท กสก ลเง นอ น ๆ. ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้. และแม ผ คนจำนวนมาก จะกล าวเต อนถ งฟองสบ ของบ ตคอยน์ แต น นม อาจหย ดย งให บ ตคอยน สร างสถ ต ใหม่ ด วยการม ม ลค าส งส ด 9 721 ดอลลาร ต อหน งบ ตคอยน์ ซ งม ลค าด งกล าวน เร ยกได ว า ม ม ลค ามากกว าทองคำถ ง 7 เท า ส วนราคาต อ 1 บ ตคอยน์ เม อเท ยบก บจำนวนเง นบาท ในเวลาน อย ท ่ 3 แสนบาท.
Ref chokexchange. 0, พร อมให บร การใน.

ซ งพ ฒนาเป น เกณฑ ว ธ ของเง นสดด จ ตอลDigital cash) ซ งใช สก ลเง นด จ ตอลท เร ยกก นว า บ ทคอยBitcoin) เป นต วรองร บ และสก ลเง นด จ ตอลต วน เองทำให ผ คน Bitcoin FBS ป จจ บ น Bitcoin เป นระบบเข ารห สแบบด จ ท ลและระบบการชำระเง นแบบด จ ท ลท ร จ กก นท วโลก ในช อสก ลเง นด จ ท ลแบบกระจายเป นสก ลแรก. เคร องม อแปลงอ ตราแลกเปล ยนแบบเร ยลไทม สำหร บค สก ลเง น บ ทคอยน์ ดอลลาร สหร ฐ น จะทำให ค ณสามารถแปลงจำนวนเง นจากสก ลเง น BTC ไปเป นสก ลเง น USD ราคาท งหมดเป นแบบเร ยลไทม. เดล น วส์ 17 вер. ในช วงสองป แรกท ่ Bitcoin ได กำเน ดข น ม นม ม ลค าทางตลาดรวมเพ มข นถ ง 1. ราคาบ ทคอยน อาจพ งทะยานส งถ งดอลล าร สหร ฐฯ ใน 10 ปี กล าวโดย. แต ม การกระจายการควบค มผ านการใช เทคโนโลยี peer to peer ซ งทำให สก ลเง นน ไม ต องใช การควบค มจากส วนกลางหร อธนาคาร องค ประกอบหล กของ Bitcoin ค อระบบโครงข ายในการเก บบ ญช ธ รกรรมออนไลน์.
Com แต ถ าหากป หน า BTC เป ดใช งาน Lighting Network ก จะทำให การโอนเร วข น แม ว าป จจ บ น จะมี Block Size เพ ยง 1 MB ต างจาก BCH ท ่ Hard Fork มาแล วมี Block Size. บร ษ ท Amagi Metals ผ ค าทองขนาดใหญ อ กรายหน งได เปล ยนช องทางการจ ายเง นเด อนพน กงานท กคนเป น Bitcoin โดยน บเป นหน งในมาตรการการหน ความผ นผวนของเง นสก ลดอลลาร สหร ฐ.

Create an OrderThai Baht to Bitcoin. GOX ท ม อ ตราการแลกเปล ยนส งส ดอย ท ่ 1 216 ดออลาร์ ตกลงเหล อ 870 ดอลลาร์ อย างไรก ตาม ม ลค าของเง นBitcoin” น นได เด งกล บมาอย ท ่ 1 045 ดอลลาร์ ในช วงส นๆ ก อนท จะตกลงไปอ กคร งท ม ม ลค าน อยกว า 660 ดอลลาร ในค นว นเสาร 7).

ดอลลาร อ อนแอหน ก เง นบาทแตะ 35. การประกาศของร ฐบาลจ นคร งน ส งผลให ค าสก ลเง นโลกด จ ตอลตกลงท นท ใน MT.

โดชคอยน Dogecoin doʊʒkɔɪn code: DOGE, symbol: Ð D) เป นสก ลเง นแบบด จ ต ลท ใช ร ปของส น ขช อโดช Doge ท เป นอ นเทอร เน ตม มของส น ขญ ป นพ นธ ์ Shiba Inu เป นโลโก ของสก ลเง น โดชคอยน ถ กร เร มเม อว นท ่ 8 ธ นวาคม ค. ๆ แล ว Bitcoin ค อเหร ยญหล ก ท ถ อกำเน ดข นมาก อน ส วน Altcoins ค อ การเร ยกสก ลเง นด จ ตอลต าง ๆ นอกเหน อจาก Bitcoinว นน ้ Bitcoin ข นไปแตะท 4279 ราคาบาท. ส ปดาห น พาไปทำความร จ กบ ทคอยน ” หร อBitcoin” สก ลเง นด จ ตอลใหม ท น ยมมากในย คอ นเตอร เน ต ใครสนใจอยากลองใช ต องอ าน.
ในช วงป ท ผ านมา โดยเฉพาะ 3 4 เด อนน ้ หลายคนได เห นการเปล ยนแปลง อย างร นแรง และ รวดเร ว ของ วงการ Cryptocurrency หร อเง นสก ลเง นด จ ตอล โดยเฉพาะต วด ง ๆ อย าง Bitcoin. ดาวน โหลด อ ตราแลกเปล ยน: ราคาและแปลง Bitcoin APK APKName.

09% เปร ยบเท ยบก บเม อตอนต นป ท ย นอย ท ระด บ 35. Bitcoin สก ลเง นออนไลน ช อด ง ทำสถ ต ม ลค าส งกว าทองคำเป นคร งแรก อย ท ่ 1248 ดอลลาร ต อ 1 หน วย ท งท หลายป ท ผ านมา Bitcoin ม ป ญหาในหลายประเทศเร องไม สอดร บก บกฎหมายท องถ น รวมถ งย งเป นส งผ ดกฎหมายในไทยด วย ไปทำความร จ กสก ลเง นออนไลน น ก นว าทำไมม นถ งกลายเป นส งท ม ค ากว าทองคำได.
3% ท ่ 2 363 เหร ยญ จนถ งป น ราคาของ bitcoin เพ มข นกว าเท าต ว. ป ดท ่ 32. บ ทคอยน์ ดอลลาร สหร ฐBTC USD) เคร องม อแปลงสก ลเง น Converter. 24 เหร ยญ อ กท งราคาได ทำการป ดบวกต ดก นส งส ดถ ง 4.

จะใช มากข นท จะย ายเง นท นออกจากประเทศ รายงานล าส ดการใช งานของ Bitcoin ย งเพ มข นอย างรวดเร วในอ นเด ย นอกจากน ย งม หลายๆประเทศใช บ ทคอยในการผ กม ลค าเง นก บบ ทคอยแทนดอลล าแล ว. Available Balance: 0.
ณ เวลาตี 3 ของว นท ่ 12 มกราคมปี transaction แรกของโลกเก ดข นท บล อกหมายเลข 170 เม อ Satoshi ทำการทดลองระบบโอนบ ทคอยน จำนวน 10 BTC ให ก บ Hal. 3 години тому ภายหล ง Lerner ถ กปล อยต วออกมาในว นท ่ 28 ธ นวาคม ในสภาพปลอดภ ยไม ถ กทำร าย แต ย งเคร ยดและย งไม ให ส มภาษณ ใดๆ ในเร องน ้ แต ท ปร กษาของร ฐมนตร ในย เครน ออกมาให ส มภาษณ ว าเขาจ ายเง นไถ ต วเป น Bitcoin ม ลค ามากกว า 1 ล านดอลลาร สหร ฐ. 17 ดอลลาร สหร ฐอเมร กา.

กราฟด านล างแสดงสก ลเง นท ม การซ อขายก นมากท ส ด 7 สก ล. ดอน แทพส กอตท Don Tapscott : บล อกเชนเปล ยนแปลงการเง นและธ รก จได. บ บ ซ ไทย BBC. น กลงท น รวมถ งน กข ดร องเฮ เม อเช าว นน ้ ค าเง นสก ลต จ ตอลอ นด บหน งของโลก ด ดต วพ งส งแตะท ม ลค า 8000 เหร ยญดอลล าสหร ฐ ส งผลให น กลงท นในสก ลเง นต จ ตอลน ร องเฮก นท งโลก ตอกย ำ ถ งอนาคตจอง Bitcoin ท สามารถเต บโต และสร างม ลค าเพ มข นไปได อ ก ซ งน กลงท น และน กเคราะห หลายๆคน ย งให ความเห นว า Bitcoin จะม อ ตราการเต บโต.

1 ล านล านเหร ยญสหร ฐต อว น. Fund กล าว า เน องด วยค าเง นหยวนท อ อนค าลง และส นทร พย อ นๆ ด ไม เป นใจในการลงท นในป น เท าไหร น ก ทำให น กลงท นของจ นได ย ายส นทร พย มาซ อทางด าน Bitcoin มากข น. ใครจะเช อว าค ณสามารถเป นเศรษฐ ได ในเวลาเพ ยงแค่ 7 ป ก บเง นลงท นเพ ยง 1 แสนบาทจะสร างอ สระภาพทางการเง นให ก บค ณได้ เร องราวน เป นของว ศวกรซอฟต แวร คนหน งท อาศ ยอย ท สหร ฐอเมร กา ก บสก ลเง นด จ ตอล สก ลหน งท เร ยกว า บ ทคอยBitCoin. Forbes Thailand ราคา Bitcoin ว นน เป นท สนใจอย างท ไม เคยเป นมาก อน และ.
AomMONEY 28 черв. ว ธ การแลกเปล ยนเหร ยญจากPayeerเป นสก ลเง นBitcoinและอ นๆง ายไวเร ว. ช อปออนไลน ย คอ นเตอร เน ต. สนใจแลกเปล ยนสม ครเวปน ท นที changer.

ในเด อนก นยายน, ธนาคารเพ อการชำระหน ระหว างประเทศBIS) รายงานว า ม ลค าของ Forex ท วโลกม ม ลค าท ่ 5. 83 ต อดอลลาร สหร ฐ หร อราวบาทต อดอลลาร สหร ฐ. Bitcoins ท งหมดท ม อย ่ ม ม ลค าเก นกว า 20 พ นล านดอลลาร สหร ฐฯ ซ งม การแลกเปล ยน Bitcoins เป นม ลค าหลายล านเหร ยญต อว น ความน ยมของม นค อการเพ มข นอย างรวดเร วเพราะแก ป ญหาหลายร ปแบบของสก ลเง นอ นๆ.

Exmo ระบ ว าธ รก จของบร ษ ทย งเป นไปตามปกติ และเหร ยญ Bitcoin ของล กค าย งปลอดภ ย. แม ว าป ก อนๆ จะพาน กเก งกำไรไปท วร ในจ ดส งส ดยอดดอย) ของราคา Bitcoin เม อเท ยบก บอ ตราแลกเปล ยนเป นดอลลาร สหร ฐ แต เม อล าส ดในว นน ้ ราคาของ Bitcoin. Bitcoin สก ลเง นด จ ท ลท อาจเป นแค ฟองสบ ่ krungsri finnovate 17 лип. เด อนน ถ อเป นตลาดขาข นเลยก ว าได้ ม ลค าของตลาดได เพ มจาก180bn ไปย ง320bnในท ส ดก ทะล 300bn) โดยมี BTC ท ก นส วนแบ งตลาดอย ถ ง 56% เลยท เด ยว ตอนน ตลาด Crypto. Bitcoin แผนภ ม และกราฟ Blockchain Blockchain. จำนวนท งหมดของ Bitcoins ท ได ร บการข ดแล ว. ถ าจะลงท นเหร ยญท ไม ใช่ Bitcoin ท งหมด ควรลงท นเหร ยญอะไร ThaiSEOBoard. KBANK transfers will be processed as normal. 2560 เวลา 4 ท ม 55 ว นาที ราคา 1 บ ทคอยน์ 10 903. ผ มองแง ด ย งคงเปร ยบเท ยบ bitcoin ก บ ทอง ซ งเป นท ว าทำไมถ งเร ยกสก ลเง นด จ ท ลต วน ว า เสม อนทอง ) ในป พ.

สำหร บราคาท พ งข นมาของบ ตคอยน์ เช อว า. โดย ม มมองของผ เช ยวชาญ ลงท นแมน 19 лип. จากการเต บโตของม ลค า Bitcoin ถ ง 290% เม อเท ยบก บปี 2559 ทำให ป น น กลงท นท วโลกเร มจ บตามองสก ลเง นด จ ท ลต วน มากข น เพราะมองเห นโอกาสในการเต บโต และความต องการของตลาด แต การลงท นท งหมดน ก ม ความเส ยง เพราะม ลค าของ Bitcoin ก ย งผ นผวนค อนข างแรง เช นเด อนก อนก ม ม ลค าลดลงถ ง 800 ดอลลาร ในระยะเวลาแค่ 3 ว น.
Buy Order; Sell Order; My Open Orders 0. ราคาบ ทคอยน์ Bitcoin จากราคาบ ทคอยน ท ได ไต ระด บข นกว า 6% ต งแต ต นเด อนท ผ านมา และเคยได ม การสว งราคาในว นเด ยวก นมากถ ง 19.

CoinTelegraph: บ ทคอยน ทำราคาผ าน 500 ดอลลาร์ ซ งส งท ส ดในรอบ 2 ป. สก ลเง นท ซ อขายมากท ส ดค อดอลลาร์ ใช เวลาดำเน นการ 84. 1 กราฟประว ต ศาสตร าคาบ ทคอยน Bitcoin Price History) ต งแต ปี ในป จจ บ นน กข ดต าง ๆ ทำการผล ตบ ทคอยน ออกมาประมาณว นละ 3 600 บ ทคอยน์ ซ งเง นท ได จำนวนหน งจะต องนำไปใช จ ายค าไฟฟ าและค าดำเน นธ รก จอ น ๆ ค าไฟฟ าในการผล ตบ ทคอยน แต ละว นตกประมาณดอลล าร สหร ฐ หากเรานำต วเลขน มาหารด วยราคา BTCUSD ของบ ทคอยน์ ก จะทราบว าแต ละว นม บ ทคอยน ใหม จากน กข ดเข ามาในตลาดอย างน อยท ส ด.


Blognone 15 груд. Bitcoin ส งข นกว า 1000 ดอลล าร สหร ฐ ค อส งท เก ดข นเก อบท กว น สำหร บสก ลเง นเสม อนจร ง ข อม ลจาก Coinmarketcap แสดงราคาแลกเปล ยนเฉล ย 15200 เหร ยญ ในเวลาทำการของว นพฤห สบดี ซ งเป นต วเลขท น าประหลาดใจ ท ม ม ลค าเพ มกว า 6000 เหร ยญสหร ฐภายในเวลาไม ถ งส ปดาห์ ได เก ด space ท กว างมาก. รอยเตอร รายงานว นน 2 พ. ถ งตรงน คงสงส ยว าเจ าบ ทคอยน เน ย ม นม ม ลค าได อย างไร จ บต องก ไม ได้ เห นเป นแค ต วเลขเท าน น และเราจะม นใจได อย างไร.

จำนวนรวมของ Bitcoin ท หม นเว ยน. IFixit ลดราคาช ดเปล ยนแบตเตอร ่ iPhone เหล อ 29 ดอลลาร เหม อนโปรแกรม. BitCoin] จ นค ดสร างเหร ยญสก ลเง นด จ ตอลเป นของต วเอง หว งก สถานภาพ.

เด อนพฤศจ กายนม เร องต นเต นเก ดข นพอสมควรเลยท เด ยว ว นน คอยน แมนเลยถ อโอกาสมาสร ปสภาวะตลาดและไฮไลท ก นนะคร บ. แต่ bitcoin เต บโตได เร วกว า ผ มองแง ด พ ดว าทองเป นเพ ยงโลหะซ งเส อมค าได ในว นหน ง แต แนวโน มการเต บโตของ. Com XM ให บร การ BTCUSDBitcoin US Dollar) เป นแบบ CFD เง นสด ซ ง CFD เง นสดสำหร บสก ลเง นด จ ตอลของเราเป นรายการท ไม ได ม การกำก บว นท ไว. Com ม ลค าตลาดของ Bitcoin ทะลุ ล านดอลลาร สหร ฐแล วในว นศ กร ท ผ านมา ก อนการเป ดต วส ญญาซ อขายล วงหน าในตลาดอน พ นธ ของสหร ฐในตลาด CME อ นเป นผลมาจากการช มน มคร งน ้ bitcoin เป นสก ลเง นของโลกท ม ค าท ส ดในโลกเป นอ นด บท ่ 15 โดยว ดจากปร มาณความต องการสก ลเง นด งเด ม M1) ท แคบลง.

ราคาตลาดเฉล ยของ USD ผ านการแลกเปล ยนบ ทคอยน หล ก. Goldman Sachs ค ดว าม ลค าของ Bitcoin จะส งถ ง8 000 ในเร วๆน.

ราคาทองคำวานน ป ดปร บต วเพ มข น 3. BTimes Dec 4, ค าเง นบ ทคอยน Bitcoin) ร อนแรงส ดๆ. ม ลค าบ ตคอยน สก ลเง นด จ ท ล ทะลุ 10 000 ดอลลาร สหร ฐ เป นคร งแรกใน. ค าเหร ยญสหร ฐรวมของอ ปทาน Bitcoin ในการไหลเว ยน.
แง ด และแง ไม ด ท ต องพ ดถ ง Bitcoin MMM THAILAND 11 серп. ตามคาด Bitcoin ทะลุ 8 000 เหร ยญ แล วเช าน ้ Free Bitcoin Review 20 лист. ตลาดโดยรวม. ผ บร หารบร ษ ทค า Bitcoin ในย เครนโดนล กพาต ว ยอมจ ายค าไถ เป น Bitcoin. น เป นสาเหต จากค าเง นหยวนอ อนค า. รวยเพ มๆข น อย างรวดเร ว ด มากๆกว า การนำเง นสดไปลงท นเง นสดในธนาคาร อย ท ตรงน เองค ะ ไม ว าว นไหนว นาท ไหนๆ เราท กคนก สามารถขาย สก ลเง นด จ ตอล ได ตลอดเวลา ว นน ้ ว นท ่ 2 ธ นวาคม พ. ผมไม ใช น กสตร ม แต ผมเป นแค ผ เล นเกมคร บ. Money2know เง นทองต องร ้ 1 день тому ค าเง นดอลลาร สหร ฐฯอ อนค าลงอย างหน กในการซ อขายว นส ดท ายของปี ลงไปแตะระด บต ำท ส ดในรอบ 3 เด อนเม อเปร ยบเท ยบก บ 6 สก ลเง นท สำค ญของโลก ส งผลให ท งปี 2560.


574 บาทต อ 1 ดอลลาร สหร ฐฯ ส งผลให เง นบาทไทยในป น แข งค าข นถ ง 9. ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้. บางท ในตอนน ก คงจะจร งว าม ลค าของสก ลเง นบ ทคอยน์ น นมาจากการเก งกำไร มากกว าปร มาณการใช จ ายด วยบ ทคอยน จร ง และก คงจะจร งเช นก นท การเก งกำไรน.

แปลง BitcoinsBTC) และ ดอลลาร ซ มบ บเวแรกZWD. ทำไมจ งต องเร ยนหล กส ตรน. ผ เช ยวชาญด านการเง นท ร จ กก นในวงการสก ลเง นด จ ทอลได คาดการณ อ ตราแลกเปล ยน bitcoin ของป น ไว แล ว.


1 5 ป ท ผ านมา Bitcoin ม ราคาอย ท ประมาณ 1 000 ดอลล าร สหร ฐฯ ต อ Bitcoin หร อเท ยบเป นเง นบาทจะอย ท ราว 35 000 บาทต อ Bitcoin แต ในป จจ บ นราคาของ Bitcoin ปร บต วเพ มส งข นมาก มาอย ท ่ 15 000 ดอลลาร สหร ฐฯ ต อ Bitcoin หร อราวบาทต อ Bitcoin. สถ ต สก ลเง น. I m not a streamer but i m are Gamer.


BitcoinBTC) จ ดเร มต นของสก ลเง นด จ ท ล GOZicoin. ราคาท ข นมาอาจจะมาจากสาเหต ของความพยายามย ายเง นท นออกจากประเทศจ น เน องจากค าเง นหยวนต อดอลลาร สหร ฐม การอ อนค าอย างต อเน องในเด อนท ผ านมา. ต วแปลงสก ลเง น สก ลเง น บ ทคอยน์ และ บาทไทย น ปร บปร งล าส ดก บอ ตราแลกเปล ยนเม อว นท ่ 28 ธ นวาคม. ข อม ลอ านเพ มเต ม ให ท กคนได ร บม ลค า บาท เพ มๆข นมากๆท ส ด จากการ ซ อ.

Satoshi Nakamoto นามแฝง) หร อบ ดาแห งBitcoin ได นำเสนอ whitepaper เก ยวก บสก ลเง นด จ ตอลของเค าส ชาวโลกคร งแรก ผ านเว บไซต์ bitcoin. รวบรวมเร องราวในวงการ Bitcoin] CryptoThailand 12 вер. 2560) ซ ง 1 บ ทคอยน จะม ค าเท าก บ 961 USD หร อประมาณ 33 000 บาท ม ลค าตลาดรวมประมาณ 15 452 ล านดอลลาร สหร ฐอเมร กา เม อเท ยบก บต นปี ท งม ลค าของบ ทคอยน ”.

Bitcoin thailand pantip Rabbit Unchained 3 дні тому จากต นปี ถ งว นท ่ ต ลาคม น ้ ลงท น Bitcoin ให ผลตอบแทนเฉล ยแล วมากกว า 200% ในขณะท ่ S P500 ให ผลตอบแทน 7% หร อเท ยบก บ SET ตลาดห นไทย ท แทบไม โต ภายในแค หน งเด อนท ผ านมาราคาของ Bitcoin หน งเหร ยญพ งข นถ ง 4000 ดอลลาร์ ถ าค ดผลตอบแทนต งแต ตอนเง นสก ลน เพ งคลอดใหม ๆ หากค ณลงท น100. เม อว นพ ธโดยพ งข นเหน อ 2 400 ดอลลาร เน องจากความต องการส นทร พย์ crypto เพ มส งข น ด วยการสร าง token. สร ปตลาด Crypto พฤศจ กายน Coinman 30 лист. Goldman Sachs มอง Bitcoin แตะ 3 915 ดอลลาร.

สก ลเง น Bitcoin ม ขนาดตลาดใหญ่ เป นอ นด บท ่ 30 ของโลก เหน อกว า สก ลเง นดอลลาร ส งคโปร์ และ เง นบาทของไทยซ งอย ในอ นด บ 52 ของโลก. หล กฐานท แสดงถ งอนาคตท ร งโรจน ของ BITCOIN ลงท นออนไลน ด วย Crypto. 5 ล านดอลลาร ; ในอ ก 2 3 ป จากน นม ลค ารวมเป น 145 ล าน น นหมายถ ง ม นเพ มถ งเก อบส บเท าต ว แต ย งต อไปได อ ก; ป พ. ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้.

0007 ดอลลาร สหร ฐ และได เต บโตอย างม น ยสำค ญมาก ป จจ บ นม ลค ารวมของตลาดสก ลเง นด จ ท ล ม มากกว า 25 000 ล านดอลลาร สหร ฐ ส วนสก ลเง น Bitcoin ในตอนน น นม ม ลค าส งถ ง 2 500 ดอลลาร สหร ฐ ต อ 1 หน วย. ระบบแปลง BTC เป น USD.

Bitcoin เป นสก ลเง นท ม ค าท ส ดอ นด บท ่ 15 ของโลก. Screen Shotat 10.
ด งน นถ าค ณใส ข อม ลน ลงในบร บทท ว า ในขณะท ปร มาณอาจจะด เหม อนได ม การปร บต วลง เหต ผลท แท จร งก ค อการแข งค าของเง นดอลลาร สหร ฐ. เม อทำการเปร ยบเท ยบก บสก ลเง นด จ ตอลอ น.

Tether ทำให ราคาของ Bitcoin ลดลง. ประเทศใหญ ท งจ น และเกาหล ใต้ ต างลงดาบส งห ามการซ อขายเง นสก ลด จ ท ลในตลาดหล กทร พย์ ขณะท สถาบ นการเง นจากเจพ มอร แกน ก ตราหน าว าเง นสก ลด จ ท ลน เป น. ผ าพ ภพ Bitcoin. ร ปแบบการใช งานอ กอย างหน งท ม ขนาดมหาศาลของบ ทคอยน ค อการโอนเง นกล บประเทศ ในแต ละว น.

สก ลเง นด จ ตอล หร อ Cryptocurrency ค ออะไร. จากต นปี ถ งว นท ่ ต ลาคม น ้ ลงท น Bitcoin ให ผลตอบแทนเฉล ยแล วมากกว า 200% ในขณะท ่ S P500 ให ผลตอบแทน 7% หร อเท ยบก บ SET ตลาดห นไทย ท แทบไม โต ภายในแค หน งเด อนท ผ านมาราคาของ Bitcoin หน งเหร ยญพ งข นถ ง 4000 ดอลลาร์ ถ าค ดผลตอบแทนต งแต ตอนเง นสก ลน เพ งคลอดใหม ๆ หากค ณลงท น100. ม ลค าราคาของบ ทคอยน Bitcoin. เง นด จ ตอล บ ทคอยน ” ทำสถ ต น วไฮคร งประว ต ศาสตร์ ไต ทะลุ 7 000 ดอลลาร.
ค่าเงินดอลลาร์ของ bitcoin ในวันนี้. ว ย 64 ปี แต ภายหล ง นากาโมโตะ ได ออกมาปฏ เสธว าไม ได เป นคนค ดค นเง นเสม อนจร งน ้ หลายฝ ายจ งคาดว าช อซาโตชิ นากาโมโตะ” อาจเป นนามแฝงของคนหร อกล มคนท ค ดค นเง นสก ลบ ทคอยน ข นมา. ผ เข าร วมในตลาดแลกเปล ยนเง นตราต างประเทศ OTC เล อกก บผ ท ต องการค า การต ดส นใจของพวกเขาข นอย ก บเง อนไขการค าความน าด งด ดใจของราคาและช อเส ยงของค ค า. 83 บาทต อ 1 ดอลลาร สหร ฐฯ.


แปลง BitcoinsBTC) และ ดอลลาร สหร ฐอเมร กาUSD. Th customer support will be slower than normal until January 3rd. ราคา Bitcoin ว นน เป นท สนใจอย างท ไม เคยเป นมาก อน และน ค อเหต ผลทำไม Bitcoin ถ งสำค ญ. เป นสก ลเง นในช ว ตประจำว นใช ในการซ อ สนใจ Bitcoin ว นน ้ เป นอ ตรา ในการหาเง นสก ล อ ตราแลกเปล ยนสก ลเง น: ดอลลาร์ สหร ฐusd) ถ ง เง นบาทไทยthb) เง นว นน ้ ในสก ลเง น.

Bitcoin างไร


บ ตคอยน ” ทยานทะลุ 10 000 ดอลลาร สหร ฐ. FINNOMENA 29 лист. р บ ตคอยน ' สก ลเง นร ปแบบด จ ท ลช อด ง ม ม ลค าพ งส งข นมากท ส ดเป นประว ต การณ์ โดยในว นท ่ 28 พฤศจ กายน ราคาข นมาอย ท ่ 1 บ ตคอยน ต อ 10000 ดอลลาร สหร ฐ. ด านราคา Bitcoin ในประเทศซ มบ บเวได พ งข นไปแตะ 17 875 ดอลลาร์ แซงตลาดโลกไปอ กเช นเคย; การข นมาของ Bitcion ในคร งน ส งผลให ม ลค าตลาดรวมของเหร ยญ.

มูลค่าบิตบิวเทน 500
เว็บไซต์การซื้อขาย bitcoin ที่ดีที่สุดคืออะไร
เครื่องคิดเลข bytecoin usd
Ethereum exchange ประเทศแคนาดา
Menaisco บริษัท iota อารูบา
เงินเดือนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ bitcoin
ไม่ใช่คำนิยามที่น้อยนิด
Bit of gold bitcoin review
Bip 99 bitcoin

Bitcoin กราฟ litecoin

Bitcoin เป นสก ลเง นอ นด บท ่ 30 ของตลาดโลก ม ลค าตลาดใกล แซงของ. ต งแต ช วงเด อนมกราคม จนถ งพฤศจ กายน ม ลค าตลาดรวมของ Bitcoin ได เพ มข นจาก 15 พ นล านดอลลาร ไปส ่ 156 พ นล านดอลลาร.

นาย Brian Armstrong หร อ CEO ของ Coinbase เผยให เห นว าม เม ดเง นประมาณ 10 พ นล านดอลลาร จากสถาบ นการลงท นท จะถ กนำมาลงท นใน Bitcoin ในอ กไม ก เด อนท จะถ งข างหน าน ้. บ ตคอย คอยน สเปสประเทศไทย 2559 บ ทคอย ให คำตอบได อย างแน นอน มากกว าท จะถ กมองว าเป นป ญหาท เก ดข นว กฤตการณ ของสก ลเง นเฟ ยท ในเวเนซ เอลา ทำให บ ทคอย ซ งไม ม ภาวะเง นเฟ อตอบโจทย ได กระแสเง นสดหม นเว ยนในตลาดเก ดใหม จำนวนมากทำให เก ดความต องการในการดำเน นงานด านการร บฝากเง นในสถาบ นการเง นท เพ มข น” บร ษ ท กล าวในว นน ้ บร การของ เคร องกดเง นสด G8.

Asic usb แท่นขุดน้ำมัน litecoin
วิธีการตั้งค่ากระเป๋าสตางค์หลักของ bitcoin